Arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter

  • 17 augustus 2022

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking, op korte en lange termijn. De geringe arbeidsparticipatie van statushouders kan negatieve gevolgen hebben voor hun lichamelijke en psychische gezondheid en kan leiden tot armoede, schuldenproblematiek en een beperkt sociaal netwerk. Ook leidt het landelijk tot negatieve gevolgen voor de sociale cohesie. Bij de arbeidsparticipatie van statushouders gaat het daarom om de vraag:

Wat werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie van statushouders?

In onze 1e nieuwsbrief hebben we u verteld welke organisatiekenmerken van werkgevers de participatie van statushouders bevorderen. In de komende nieuwsbrieven kijken we meer naar de accenten rondom de statushouders zelf.

Wanneer vluchtelingen in Nederland arriveren, kunnen zij een asielaanvraag indienen. Deze asielaanvraag wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandeld. Wanneer de dienst hun vluchtelingenstatus erkent, wordt een tijdelijke verblijfsvergunning verleend. Zij zijn dan statushouder. In 2018 kwamen er, in Nederland, 17.000 nieuwe statushouders bij en in 2019 nog eens 16.000 (bron CBS). Statushouders mogen werken of als ondernemer aan de slag gaan en vallen onder de Participatiewet.

Context

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft op korte en lange termijn achter bij die van andere groepen in onze samenleving. Vijftien jaar na vestiging in Nederland is die bijvoorbeeld 57%, tegenover zo’n 80% voor autochtonen en 65% voor de overige niet-westerse bevolking. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven, zoals verschillen tussen groepen (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en land van herkomst). Maar ook verklaringen die te maken hebben met hun voorgeschiedenis, met individuele kwaliteiten en kwalificaties van de statushouder en de mate van ondersteuning in Nederland.

Oorzaken en gevolgen

De gevolgen en verklaringen van de geringe arbeidsparticipatie van statushouders kunnen we niet los van elkaar zien. Zo leidt werkloosheid tot armoede en verkleint armoede de kans op het vinden van werk in de toekomst. Ook verschillende oorzaken hangen samen. Wanneer men de Nederlandse taal niet beheerst, is de kans kleiner op het volgen van een geschikte opleiding en/of het aangaan van nieuwe sociale contacten. Deze kunnen beide bepalend zijn voor het vinden van werk. Om het probleem van arbeidsparticipatie voor statushouders aan te pakken, is het zaak om ook de oplossingen niet los van elkaar te zien. De kans op succes is groter wanneer deze zo veel mogelijk geïntegreerd worden.

In onze volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de vraag: “Wat werkt ter bevordering van de arbeidsparticipatie van statushouders?

Talents for the Netherlands

Uiteraard zijn wij u graag van dienst als u mogelijkheden voor statushouders/nieuwkomers in uw onderneming ziet. We begeleiden zowel u als werkgever als ook de nieuwe werknemer met behulp van gerichte coaching.